Limited Şirket Kuruluşu

Limited Şirket Kuruluşu

Firmaların Kuruluşunun Ticaret Siciline Tescilinden önce yapılması gereken işlemler;

Gerçek kişiler: Noterden, en az 1 nüsha  Ticaret Unvan Tasdiknamesi düzenletirler. Bu tasdiknamede firma sahibinin ev, iş adresi, iş konusu, işe başlama tarihi, uyruğu, ticaret unvanı belirtilir ve ticaret unvanı altında kullanacağı imza 3 kere tekrarlanır.

Tüzel kişiler: Kolektif ve Komandit şirketler ile donatma iştirakleri, noterden en az 3 nüsha ana sözleşme ile temsile yetkili kişilerin imza beyannameleri düzenletirler.

Limited şirketler ile bakanlık iznine tabi olmayan Anonim şirketler notere onaylattıkları ana sözleşmelerini; Bakanlık iznine tabi Anonim Şirketler ile Kooperatifler ise Notere onaylattıktan sonra bakanlıktan kuruluş izni alırlar.

Oda kayıt işlemleri;

 • Gerçek ve tüzel kişi tacirlerin Oda’ya kayıt işlemlerinde Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne vermeleri zorunlu belgelerine ek olarak, sadece bir Oda kayıt beyannamesini içindeki açıklamaya göre doldurup imzalayarak vermeleri yeterlidir.
 • Oda kayıt ücreti sermayeyi esas alan derecelere göre belirlenir.

 
LİMİTED ŞİRKET

Limited şirketler asgari 10.000.-TL. sermaye ve asgari 1 ortakla kurulmalıdır.

Türkçe olarak tespit edilmesi gereken unvanlarında Limited Şirket ibaresinin bulunması ve faaliyet konusunun gösterilmesi zorunludur.

KURULUŞ

 1. Dilekçe
 2. Kuruluş bildirim formu
 3. Noter tasdikli şirket sözleşmesi (4 nüsha) (İmza kontrolü için bir nüshası ıslak imzalı olmalıdır.)
 4. Müdürlerin şirket unvanı altında imza beyannamesi (2 nüsha)
 5. Kurucular tarafından imzalanmış kurucular beyanı
 6. Rekabet kuruluna yatırılmış olan Sermayenin on binde dördüne ilişkin banka dekontu.
 7. Sermayenin 1\4 ünün tescilden önce yatırıldığına ilişkin banka mektubu
 8. Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanmalı, ortakların resimleri bulunmalıdır)

Ayrıca, aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir

 • Ticaret Unvanıyla İlgili Hatırlatma
 • Limited şirkette her ortağın koymuş olduğu sermaye payının 25 TL ve katları olması gerekmektedir.
 • Esas sözleşmenin sermaye maddesi düzenlenirken Sermaye paylarının itibari değeri ile ortağa ait pay adedi de belirtilmelidir.
 • Ana sözleşmede tüm ortak ve müdürlerin ad ve soyadı yanında yerleşim yeri, vatandaşlıkları ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) belirtilecektir.
 • TTK 623/1 gereği şirket ortaklarından en az birinin sınırsız olarak yönetim hakkına ve temsil yetkisine sahip müdür seçilmesi gereklidir.

 
TASFİYEYE GİRİŞ

 1. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir)
 2. Genel Kurul kararı (noter onaylı iki nüsha) Ayrıca düzenlenmiş ise hazirun cetveli
 3. Tasfiye memurunun ortaklar dışından atanması halinde, dışarıdan atanan memurların görevi kabul ettiğine ilişkin imzaları noter onaylı belge
 4. Tasfiye memurunun “Tasfiye Halinde” ibaresi ile başlayan şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi
 5. Reşit olmayan şirket ortağının anne ve babasının ya da anne/babadan herhangi birisinin şirkete ortak olması halinde reşit olmayan ortak için mahkemeden alınmış kayyum atama kararı
 • Tasfiyeye girişin tescili sonrasında Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde alacaklılara çağrıya ait ilanın yapılması gereklidir. Bu yapılmadığı takdirde tasfiye süresinin uzaması durumu ortaya çıkmaktadır. Müdürlüğümüzde bulunan ilan formları şirket kaşesi ve tasfiye memurunun imzası ile ilana verilmelidir.

 
TASFİYE SONU

 1. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili ya da tasfiye memuru tarafından imzalanmalı, vekâleten imzalanmış ise vekâletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir)
 2. Genel Kurul Kararı (Noter onaylı – 2 nüsha) Genel kurul müdürler tarafından toplantıya çağrılır.Ayrıca düzenlenmiş ise hazirun cetveli
 3. Genel kurulca onaylanmış, genel kurul tarihi itibariyle düzenlenmiş, tasfiye halinde şirket kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanmış son ve kati bilanço (Tasfiye Sonu Beyanı )(2 nüsha)
 4. Ortakların / Yönetim Kurulu üyelerinin TC kimlik numaraları kararda yazılmalı veya karar ekinde internet çıktısı verilmeli.