ÜYE GİRİŞİ  ÜCRETSİZ ÜYE OL

YASAL OFİS

Fiyatı ( Adet ) :2124,00 ₺

Sipariş Bilgilerini Girin

Sipariş Adeti

Teslimat Bilgiler

Adı / Soyadı :
Telefon :
Cep Telefon :
Teslimat Adresi

Fatura Bilgiler

Adı / Soyadı :
Telefon :
Firma ismi :
Vergi Dairesi :
Vergi No :
Tc No :
Firma Adresi :

Hizmet ve Satış Sözleşmesi

İŞYERİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ
 Bölüm ofis paketi
 1. TARAFLAR: 
İşbu Sözleşme; Bir tarafta;İstanbul Outlet Park Avm Cumhuriyet Mahallesi, D-100 Karayolu Sokak , Dış kapı No374 Office-inn Ofisi Kat:2 İç Kapı No:64,65,66,67,68,69  34500  Büyükçekmece – İstanbul adresinde mukim, Office Inn “Hala Sayed Kısıkçılar'ın Tescilli Markasıdır” Hala Sayed Kısıkçılar Şirketi  (Bundan böyle “Office Inn” olarak anılacaktır.) diğer tarafta;İstanbul Outlet Park Avm Cumhuriyet Mah. D-100 Karayolu Cad. - Apt. No: 374 64 / 208 BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL  Adres Kodu : 1160557284  adresinde mukim Müşteri (Bundan böyle “Müşteri” olarak anılacaktır.) ve aynı adreste mukim Müşteri (Bundan böyle aynı zamanda “Müşterek ve Müteselsil Kefil” olarak anılacaktır.) Taraflar arasında aşağıdaki şartlar dahilinde iş bu Sözleşme imza altına alınmıştır.
“Office Inn” ve “Müşteri” ile “Müşterek ve Müteselsil Kefil” birlikte “ Taraflar ” anılacaktır.
2. KONU 
İşbu Sözleşmenin konusunu; İstanbul Outlet Park Avm Cumhuriyet Mah. D-100 Karayolu Cad. - Apt. No: 374 64 / 208 BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL  Adres Kodu : 1160557284 adresinde, Office Inn tarafından Müşteri’ye, geçici süreli olmak üzere EK 2’de tanımlanan ve kendi mülkiyetinde bulunan demirbaş eşyaları, ofis ekipmanlarıyla birlikte EK-1’de belirtilen hak ve yükümlükler çerçevesinde ofis kullanım hizmeti verilmesini,Müşteri tarafından da, Office Inn tarafından aldığı ofis kullanım hizmeti karşılığında aylık kira bedeli ve KDV ödeyerek EK 2’de tanımlanan demirbaşlardan EK-1’de tanımlanan hak ve yükümlülükler ve EK 4’de tanımlanan “Ofis Kullanım Kuralları” çerçevesinde faydalanılması,konularında Taraflar'ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesini teşkil etmektedir. Aksi Taraflar’ca bu Sözleşme’de ya da bu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası haline gelecek olan ek sözleşmeler ve protokoller ile kararlaştırılmadıkça, Taraflar işbu Sözleşme’den doğan sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdür.
3. KİRA BEDELİ, ÖDEME ŞEKLİ VE ZAMANI, GECİKMESİ
3.1
 •  “Office Inn” sanal ofis paketi için; aylık kira ücreti 300–TL + KDV’dir.
 • “Office Inn” yasal adres paketi için; aylık kira ücreti 150–TL + KDV’dir.
 • “Office Inn” açık ofis paketi için; aylık kira ücreti 450–TL + KDV’dir.
 • “Office Inn”Bölüm ofis paketi için; aylık kira ücreti 800 –TL + KDV’dir.
 • Telefon Hattı tahsis ücreti bir seferliğe mahsus 250-TL+KDV'dir.
 • Faks Alım Hattı tahsis ücreti bir seferliğe mahsus 100-TL+KDV'dir.
 • Android telefon yazılımı bir defalığa mahsus 100-TL+KDV'dir.
 • Bilgisayar telefon yazılımı bir defalığa mahsus 100-TL+KDV'dir.
 • Sekretarya hizmeti için aylık kira ücreti 100–TL + KDV’dir.
 • Telefon yönlendirme ücreti, 0,20-TL/Dakika+KDV'dir.
 • Telefon kullanım ücreti, 0,20-TL/Dakika+KDV'dir.
 • Kablosuz IP telefon makinası 224 USD+KDV'dir.
 
3.2 İşbu Sözleşme;  satışın yapıldığı tarihinden itibaren hüküm ve sonuçlarını doğurmaya başlayacak olup, 12 (oniki) aylık kira bedeli, kira başlangıç tarihinde itibaren ödenecektir.
3.4 Müşteri, kira bedelini, peşinen her fatura kesiminden sonra en geç ilk 5 (beş) gün içinde nakden ödemeyi kabul etmiştir. Ödemeler her ne sebeple olursa olsun geç yapıldığı takdirde Müşteri gecikme tazminatı olarak kira bedelini + KDV TL üzerinden aylık %10 (yüzdeon) faiziyle birlikte ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.
3.5 Office Inn, madde 3.1’de belirtilmiş olan aylık kira bedelini Türk Borçlar Kanunu’nun 344/1’inci maddesi çerçevesinde her yıl HAZİRAN ayından bir sonraki HAZİRAN ayına kadar, TUİK’in yayınladığı üretici fiyat artış endeksi oranında arttırma hakkında sahiptir.
3.6 Müşteri, işbu Sözleşme ve Ek’leri altında öngörülen yükümlülüklerinden birine aykırı davranması halinde veya söz konusu yükümlülüklerin ifasının ihmali durumunda ya da her ne sebeple olursa olsun işbu Sözleşme’den dönmesi halinde Office Inn’e aylık kira bedelinin 2 (iki) katı tutarında cezai şartı, ayrıca bir ihtara gerek kalmaksızın ödemeyi taahhüt eder.
İşbu Sözleşme kapsamında tesis edilen cezai şart için tespit edilen tutar Taraflar arasındaki ilişkinin konu olduğu İşyeri Kullanım Sözleşmesi kapsamında kira bedeli göz önüne alınarak ve mutabık kalınarak tespit edilmiştir. Müşteri, bu bedelin fahiş olduğundan bahisle, bu miktarın terkini ve tenkisini talep etmeyeceğini, bu haklarından feragat ettiğini peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder.
3.7 Müşterek ve Müteselsil KefilMüşteri ile birlikte Sözleşme süresince işbu Sözleşmenin Müşteri’ye yüklediği kira dönemi içindeki ve kira sona erdiği ya da tahliye sonrası her türlü borç ve yükümlülüklerden ötürü Müşterek ve Müteselsil Kefil sıfatıyla sorumlu olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.
Office Inn ile Müşteri arasında imzalanan Sözleşmeden doğan her türlü borç ve yükümlülükten ferileri ile birlikte Müşterek ve Müteselsil Kefil’de Müşteri ile aynı şartlarda olmak üzere 22.656,00- TL (Yirmi İki Bin Altı Yüz Elli Altı Türk Lirası) limit ile Müşterek ve Müteselsilen sorumludur.
İşbu Müşterek ve Müteselsil sorumluluk Sözleşmenin yenilenerek uzaması halinde de kira ilişkisinin sonuna kadar 22.656,00- TL (Yirmi İki Bin Altı Yüz Elli Altı Türk Lirası) limitle sınırlı olarak aynen geçerliliğini koruyacaktır. Ancak, Office Inn, ilgili limitin günün koşullarına göre uyarlama hakkı saklıdır.
4. YÜRÜRLÜK VE İMZA 
4.1 İşbu Ofis Hizmetleri Kullanım Sözleşmesi satışın yapıldığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca geçerli olup, tarafların bir ay öncesinden yazılı olarak yeni dönem için anlaşamaması halinde Sözleşme kendiliğinden sona erer.
4.2 İşbu Sözleşme ve ekleri ayrılmaz bir bütündür. Müşteri, işbu Sözleşme ve Eklerinde yer alan her bir maddeyi ayrı ayrı Office Inn ile müzakere ederek; kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
4.3 İşbu Sözleşme ve ekleri , satışın yapıldığı tarihte , Taraflarca 4 (dört) madde, 6 (altı) ekleri ile 4 (dört) sayfa, 1 (bir) suret olarak Taraflarca okunarak imza altına alınmış olup imzalandığı tarih itibariyle hüküm ve sonuçlarını doğurmaya başlayacaktır.
EK-1 : Tarafların İşyeri Kullanım Sözleşmesi çerçevesindeki hak ve yükümlülükleri
EK-2 : Office Inn hizmetleri içeriği ve fiyat listesi
EK-3 : Office Inn alanı kullanım kuralları listesi
EK-4 : Müşteri’ye ait demirbaşlar listesi  
EK-5 : Müşteri’den talep edilen belgeler listesi  
EK-6 : Özel şartlar
 
  
 
Ofis Hizmetleri Kullanım Sözleşmesi
EK: 1 Tarafların İşyeri Kullanım Sözleşmesi çerçevesindeki hak ve yükümlülükleri
1. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1.1 Office Inngerek Sözleşmeyle gerekse de işbu Ek ile Müşteri’ye tahsis ettiği bölüme ilişkin olarak herhangi bir ilave ücret talebinde bulunmaksızın; elektrik, su, doğalgaz, bina aidatı, internet hizmeti ve haftada bir gün temizlik hizmeti sunacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
1.2 Office Inn, Müşteri’nin talebi doğrultusunda kiralanan alana, Müşteri’nin kullanımına ait bir adet telefon hattı sağlayacaktır. Müşteri, kullanımına ait olan hattın fatura bedelini, vergilerini, gecikme zammını, v.s hattın kullanımından doğan tüm ödemeleri fer’ileri ile yapacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
1.3 Office Inn, kiralanan ofis alanında, haftada bir gün genel temizlik hizmeti sunmayı, ofisi günlük olarak düzenli, kullanıma hazır tutmayı ve Müşteri tarafından Self Servis olarak faydalanılacak çay – kahve sunum hizmeti vermeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.
1.3.1 Office Inn tarafından sunulan hizmetler Sözleşmenin EK 3’deki maddesinde tanımlanmıştır. Office Inn, söz konusu EK 3’de tanımlanan hizmetlerde ve www.Office-inn.com sitesinde yayınladığı ücretlerinde, ücretlere yapılan indirimlerinde bunların oranlarında tek taraflı değişiklik yapma hak ve yetkisine sahiptir.
1.4 Office Inn, resmi mesai günlerinde (resmi tatil günleri hariç Pazartesi’den Cuma’ya kadar) 09:00 ile 18:00 saatleri arasında Müşteri’ye hizmet verecektir. Office Inn, söz konusu işyeri açılış ve kapanışını kendi personeli gerçekleştirecek olup, Müşteri’ye ya da 3. şahıslara işyeri açma, kapama hakkını kesinlikle vermeyecektir.
1.5 Office Inn bünyesinde bulunan demirbaşlar ve ofis ekipmanları, “Hala Sayed Kısıkçılar Şti.” envanterine kayıtlıdır. Müşteri’nin maruz kaldığı ya da kalacağı hiçbir idari, hukuki, v.s. prosedürler (haciz, iflas, v.s.) nedeniyle; 3. şahıslar demirbaş ve ekipmanlar üzerinde hiçbir kayıt ve şart altında hak iddia edemeyeceklerdir. Aksi durumda Office Inn maruz kalacağı doğrudan ya da dolaylı; doğmuş ya da doğacak zararlarından dolayı Müşteri’ye rücu ederek; işbu Sözleşmeyi derhal ve tek taraflı feshedebilecektir.
1.6 Office InnMüşteri’nin Yetkilisine “Tebligat Kanunu” hükümlerince tebliğ yapabilecektir. MüşteriYetkilisine veya Vekiline yapılan tebligatı, bizzat kendisine yapılmış bir tebligat gibi hüküm doğurmasını beyan, kabul ve taahhüt eder.
1.7 Müşteri, kiralamış olduğu ofisin adresini yasal adresi olarak kullanabilecektir. Ancak Office InnMüşteri’nin yetkili, kanuni temsilcisi, işçisi, işvereni, vekili, v.s. değildir. Bu nedenle Müşteri adına yapılan tebligatları “Tebligat Kanunu” hükümlerine göre kabul etme hak ve yetkisine sahip değildir. Müşteri, tarafına yapılacak tüm tebligatlardan bizzat sorumlu olduğunu, Office Inn’e karşı bu konuda herhangi bir sorumluluk yükleyemeyeceğini peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder. Ancak, tarafların karşılıklı anlaşması ve bu anlaşmayı belgelemesi koşuluyla, MüşteriOffice Inn’ e yokluğunda tarafına yapılan tebligatları tebliğ alabilmesi için noter kanalıyla özel bir vekaletname (tebligatların tebliğ alınması) tanzim edebilir. Bu durumda, Müşteri adına yapılan her türlü tebligattan, tebliğ adeta tarafına yapılmış gibi doğmuş ve/veya doğacak tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını peşinen beyan, kabul ve taahhüt etmekle, tarafımızca tebliğ alınmasını sağlayabilecektir. Yine MüşteriOffice Inn ve Office Inn çalışanları için tanzim ettiği vekaletnamedeki taraf/tarafları azleder ise noter kanalıyla Office Inn’e bildirim yapmakla yükümlü olduğunu aksi halde Office Inn tarafından tebliğ alınan ve/veya alınacak olan tebligatların şahsına yapılmış gibi hüküm doğuracağını peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder. Tarafımızca teslim alınan tebligatlar Müşteri’nin işbu Sözleşmede belirtilen iletişim adresine bildirilecektir. Müşteri tebligatı alındığında vermiş olduğu Ana sözleşmedeki müşteri telefon numarasına sms ile ana sözleşmedeki müşteri mail adresine bilgi maili gönderilerek belgelendirilecektir.
1.8 Müşteri, ofis hizmetleri için kullanacağı alan ve demirbaşları teslim aldığı gibi aynı şart ve durumda boşaltarak teslim edeceğini aksi takdirde Office Inn’e verdiği doğrudan ya da dolaylı tüm zararları tazmin etmekle mükellef olduğunu peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder.
1.9 Müşteri, Office Inn’de bulunduğu çalışma saatleri dışında gerek kullanımına ayrılan gerekse genel ofis alanında, şahsına ait özel eşyalarını hiçbir kayıt ve şart altında bulundurmayacaktır. Ancak çok özel durumlarda Office Inn’den alacağı yazılı onay ile EK 5’de kayıt altına alınan eşyalarını bulundurabilir. İş bu Sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde Müşteri, eşyalarını derhal teslim almakla yükümlüdür. Aksi takdirde Office Inn’in Müşteri’ye karşı Müşteri’nin almadığı kişisel eşyalarından ötürü herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
1.10 Müşteri, Office Inn’e ait olan telefon ve/veya faks numaralarını kullanmayacaktır. Ancak talebi halinde Office Inn, Müşteri’nin kullanımı için ana sözleşmedeki müşteriye tahsis edilen telefon numarasını ve/veya ana sözleşmedeki müşteriye tahsis edilen faks numarasını tahsis edecektir. Müşteri, söz konusu tel ve/veya faks numaralarının kullanımının kendisine ait olduğunu, söz konusu numaraların kullanımından doğmuş ve/veya doğacak tüm ödemelerden; fer’ileri ile birlikte bizzat sorumlu olacağını peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder.
1.11 Müşteri, kiralananın adresini Sözleşme süresi boyunca yasal adresi olarak kullanabilecektir. Bu durumda Müşteri, 3 (üç) aylık kira bedelini Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 5 (beş) gün içerisinde peşin olarak Sözleşme Madde 3.3’de belirtilen hesaba Havale/EFT olarak ödemeyi aksi takdirde her ne sebeple olursa olsun ödeme geç yapıldığı takdirde gecikme tazminatı olarak kira bedelini + KDV TL üzerinden aylık %10 (yüzde on) faiziyle birlikte ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.
1.12 Müşteri ancak EK 5’te belirtilen belgeleri getirmesi ve aylık kira, hizmet ücretlerinin ödemesinden sonra Office Inn hizmetlerini yararlanabilir, kullanabilir, resmi bildirimler  ve müracaatlarda bulunabilir.
1.13 Müşteri, Office Inn tarafından sağlanan sekretarya hizmetinden başka genel bir sekreter istihdam edemez. Söz konusu sekretarya ile Müşteri arasında işçi -işveren ilişkisi olmadığı gibi, Office Inn ile Müşteri arasında da alt işveren ilişkisi yoktur. Söz konusu sekretaryanın istihdamından kaynaklanan tüm sorumluluk ve yükümlülükler Office Inn’e aittir. Müşteri, Office Inn çalışanlarına Sözleşme süresince veya Sözleşme sona erdikten 6 (altı) ay sonuna kadar iş teklif edemez. Aksi takdirde MüşteriOffice Inn’e ilgili çalışanın 12 (oniki) aylık maaşı tutarında cezai şartı ödeyeceğini peşinen beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.
1.14 Müşteri, gerek Sözleşmede gerekse de Ek’lerde aksi belirlenmedikçe ofisi sadece iş yeri olarak kullanacak olup başka herhangi bir amaçla ve/veya gayri yasal işlemlerde kullanamaz. Aksi takdirde Office Inn işbu Sözleşmeyi herhangi bir ihbar/ihtar veya başka bir merasime gerek olmaksızın tek taraflı olarak tazminat ödemeksizin feshetme hakkına sahiptir.
1.15 Müşteri, kullanımına sunulan alanda, İstanbul Outlet Park AVM içinde veya dışında herhangi bir değişiklik yapamayacağı gibi, ofis alanı içindeki EK 2’de belirtilen demirbaş eşyaların yerlerini de değiştiremez. Bu konu ile ilgili olarak; Office Inn’den talepte bulunamaz.
1.16 Müşteri, kullandığı Office Inn alanında ses ya da yüksek ses çıkaran faaliyetler yapmamakla yükümlüdür. Misafiri, arkadaşı ya da diğer kişilerle yapacağı görüşmelerini ise “Office Inn Toplantı Odasında” gerçekleştirmelidir.
1.17 Müşteri, ofis alanını kullanırken, gerek kendisinin gerek çalışanlarının ve gerekse ziyaretçilerinin, bina yönetim kurallarına ve işbu Sözleşme EK 4’de tanımlanan “ofis alanı kullanım kuralları”na ve de güvenlik tedbirlerine mutlak riayet etmeyi/etmelerini sağlamayı beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşteri’nin ve sorumlu olduğu diğer kişilerin (misafir, personel, v.s.) aksi yöndeki hal ve davranışları durumunda Office Inn tarafından Müşteri’ye yazılı ihtarda bulunulur ancak tekrarlayan olaylarda Office Inn Sözleşmeyi tazminatsız olarak tek taraflı feshedebilecektir.
1.18 Müşteri, Office Inn tarafından hizmetine sunulan netbook, notebook, internet, vs ağlarda yolsuzluk, donanımda, yazılımda, mekaniklerde değişiklik yapmayacağını, verilerin kaybına ve/veya hasarlarına sebebiyet vermeyeceğini, yine kullanımına sunulan hizmetleri ahlaksız, yasadışı amaçlar için kullanmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. Office InnMüşteri’nin ahlaksız, etik olmayan, yasadışı veya hileli iş uygulamalarından şüphelenmek için bir nedeni olması durumunda işbu Sözleşmeyi derhal ve tazminatsız feshetme hak ve yetkisine sahiptir.
1.19 Müşteri, Sözleşme süresinin bitmesinden 1 (bir) ay önce; Office Inn tarafından Sözleşme ve Ek’leri çerçevesinde verilen hizmetlerden; yeni Sözleşme dönemi içerinden faydalanmak istemediğini bildirmekle mükelleftir.
1.20 Müşteri, gerek Sözleşmenin süresi sonunda münfesih olması durumunda gerekse Taraflarca Sözleşme ve eklerinin herhangi bir sebeple feshedilmesi durumunda ya da Müşteri tarafından verilmiş bir tahliye taahhütnamesinin bulunması halinde yargı merciinden alınmış tahliye kararı nedeniyle ilgili tüm kurum, kuruluş, v.s muhataplarına adresinin işbu Sözleşme’nin 1 (bir)’inci maddesi belirtilen adres olmadığını bildirmekle yükümlüdür. Yine Office Inn’ de gerekli gördüğü takdirde, Müşteri’nin mevcut adreste faaliyetinin sona erdiğine dair, ilgili resmi kurum, kuruluş ve makamlara yazılı açıklamada bulunabilir.
1.21 Müşteri, gerek Sözleşmenin süresi sonunda münfesih olması durumunda gerekse Taraflarca Sözleşmenin ve eklerinin herhangi bir sebeple feshedilmesi durumunda ya da Müşteri tarafından verilmiş bir tahliye taahhütnamesinin bulunması halinde yargı merciinden tahliye kararı alınması halinde derhal yasal adresini Office Inn adresinden taşıyacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. Aksi halde MüşteriOffice Inn’e Sözleşmede kararlaştırılan aylık kira bedellini yasal adresini taşıyana kadar hiçbir itiraz ileri sürmeksizin ödemeye devam edecektir.
1.22 Office InnMüşteri’ye işbu Sözleşme kapsamında taahhüt etmiş olduğu hizmetleri vereceği fiziki alanı herhangi bir nedenle tahliye etmesi halinde; MüşteriOffice Inn’den ancak peşin ödediği kira bedellerinin iadesi ile birlikte 1 (bir) aylık kira bedeli kadar tazminat talep edebilir. Müşteri, bu bedellere ilişkin talebini Office Inn’e yazılı olarak ileteceğini ve bu bedeller haricinde Office Inn’i gayrikabili rücu ibra ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
1.23 Müşteri, Sözleşme ve Ek’lerinden doğacak damga vergisini ödemekle yükümlüdür.
1.24 Taraflar arasında yeni kira dönemi için bir anlaşma sağlanamaması durumunda, Müşteri kiralan ofis alanına bir daha gelmeyeceği gibi, kullandığı alanın bir başka kişi veya kuruma tahsis edilmesini peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder. Ayrıca, Müşteri, işbu hüküm uyarınca, kullandığı alanın bir başka kişi veya kuruma tahsis edildiği gerekçesiyle hiçbir kayıt ve şart altında tazminat talebinde bulunamaz.
1.25 Taraflar, birlikte belirledikleri Sözleşmedeki Ofis Paketi seçimleri dahilinde, gerek Sözleşme’nin tüm hükümlerinde gerekse de Ek’lerinde anlaştıklarını beyan, kabul ve taahhüt ederler.
2. FESİH 
2.1. Gerek Sözleşme gerekse de EK’leri ana Sözleşmedeki Sözleşme bitiş tarihinde hiçbir bildirime gerek kalmaksızın kendiliğinden münfesih olacaktır.
2.2. Müşteri’nin gerek Sözleşmeden gerekse de Ek’lerinden doğan yükümlülük ve taahhütlerini yerine getirmemesi halinde Office Inn’in Müşteri’ye yapacağı tek taraflı bildirimle ayrıca bir ihbar, ihtar ve/veya mahkeme kararına gerek olmaksızın işbu Sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. İşbu Sözleşmenin tak taraflı feshi halinde Müşteri, Office Inn’in Sözleşmenin feshi nedeniyle uğradığı; menfi müspet tüm zararları, Office Inn tarafından yapılacak bildirimle nakden ve defaten tazmin edecektir.
2.3 Müşteri, kendi isteği ile ya da isteği dışında iflas, iflas erteleme, tasfiye hali, konkordato ya da kayyum tayini ile ilgili prosedürlere konu olur ya da aleyhine aciz vesikası alınır ya da faaliyetlerini fiili olarak durdurur yahut faaliyet konusunu esaslı olarak değiştirir veya mal varlığının tümünü ya da önemli bir bölümünü elden çıkarırsa Office Inn yapacağı bir bildirimle Sözleşmeyi tazminatsız tek taraflı olarak feshedebilir.
3.MÜCBİR SEBEP 
3.1 Sözleşmenin akdi esnasında varolmayan ve öngörülemeyen, Tarafların kontrolü dışında gelişen ve Taraflardan her birinin bu Sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici savaş, iç savaş, deprem ve benzeri beşeri/tabii afetlerin meydana çıkması mücbir sebep hali olarak değerlendirilecektir. Mücbir sebep haline maruz kalan Taraf, diğer Tarafa mücbir sebep durumunu derhal yazılı olarak bildirir. Mücbir sebep süresi boyunca Tarafların edimleri askıya alınır. Taraflar mücbir sebep dolayısı ile yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır.
3.2 Mücbir sebep durumunun kesintisiz 90 (doksan) gün devam etmesi halinde Taraflar bir araya gelerek, işbu Sözleşmenin devam, askıya alınma, fesih veya başka bir şekilde tasfiye şekillerini müzakere edeceklerdir. Tarafların bir anlaşmaya varamaması halinde, Taraflardan herhangi biri işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmek hakkına sahip olacaktır.
4. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME 
Gerek Sözleşme gerekse de Ek’leri, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacak ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yorumlanacaktır. Gerek Sözleşme gerekse de Ek’lerinden doğan veya bununla bağlantılı tüm uyuşmazlıklar hakkında Beylikdüzü/Büyükçekmece (İstanbul) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
5. DEVİR YASAĞI 
Taraflar, gerek Sözleşme gerekse de EK’lerinden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini diğer Tarafın yazılı onayı olmaksızın üçüncü kişilere devir ve temlik etmeyecektir. Müşteri’nin kontrolüne sahip hisselerin üçüncü bir kişiye hisse transferi veya sair usullerle devri halinde işbu Sözleşme devredilmiş sayılacak ve burada yer alan ihlale ilişkin hükümler uygulanacaktır. Ancak, Office Inn’in yazılı onayı uyarınca gerçekleştirilen işlemler bu maddeden müstesnadır.
6. KESİN DELİL 
Gerek Sözleşme gerekse de EK’ler sebebiyle ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlıkta HMK madde 193 uyarınca Office Inn’in defter ve kayıtları kesin delil niteliğinde olacaktır.
7. FERAGAT ETMEME 
Taraflardan birinin Sözleşme ve Ek’lerinden doğan bir hak, yetkiyi kullanmaması veya kullanmakta gecikmesi veya Taraflardan birinin gerek Sözleşme gerekse de Ek’lerin hükümlerini veya mevzuatı ihlal etmesine rağmen diğer Tarafın kendisine tanınmış hakları kullanmaması yahut süresinde kullanmaması bu haklardan kısmen veya tamamen, geçici veya sürekli vazgeçtiği, feragat ettiği şeklinde yorumlanamaz.
8. AYRILABİLİRLİK
Sözleşme ve Ek’lerinin esaslı olmayan hükümlerinden herhangi birisinin veya bir kısmının, kısmen veya tamamen hukuken geçersiz olması ve Sözleşmenin geri kalan hükümlerinin bu hüküm veya kısım olmaksızın da icra kabiliyetinin olduğunun anlaşılması halinde bu durum yalnızca söz konusu hüküm veya kısım için geçerli olacak ve diğer Sözleşme hükümlerinin geçerliliğini veya yürürlüğünü etkilemeyecektir.
9. SÖZLEŞME VE EKLERİNİN BÜTÜNLÜĞÜ VE TADİLLER 
Sözleşmenin ekleri Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını teşkil edecek olup birbirlerinden ayrı olarak yorumlanmayacaklardır. Bu Sözleşme ile bu Sözleşmenin hükümlerine istinaden Tarafların sunduğu belgeler Taraflar arasındaki yegane mutabakatı teşkil etmekte olup, niyet mektupları, mutabakatlar veya diğer akitler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere önceden mevcut olan yazılı ve şifahi bütün belgelerin yerini almaktadır. Bu Sözleşmede yapılacak değişiklikler veya eklenecek alternatif veya ilave mahiyetteki hükümler yazılı olmalı ve Taraflardan her birinin yetkili temsilcisi veya mümessilince usulüne uygun biçimde imzalanmalıdır.
10. YÜRÜRLÜK VE İMZA 
10.1 İşbu Ek, satışın yapıldığı tarihte , Taraflarca 10 (on) madde ,1 (bir) suret olarak taraflarca okunarak imza altına alınmış olup imzalandığı tarih itibariyle hüküm ve sonuçlarını doğurmaya başlayacaktır.
EK-2 : Office Inn Hizmetleri İçeriği ve Fiyat Listesi 
1- Hizmet İçeriği ; 
Ø Şirketinize gelen posta, kargo ve kuryelerin Office Inn tarafından teslim alınmasını ve Office Inn’e bildirmiş olduğunuz ana sözleşmedeki müşteri e-mail adresinize bu bilginin ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Müşteri, bildirmiş olduğu e- mail adresinin doğruluğunu kabul eder. Office Inn tarafından yukarıdaki e- mail adresine yapılan bildirimlerin karşı tarafa ulaşmaması durumunda Office Inn’in sorumluluğu doğmayacaktır.
 • Tarafınıza gelen kargo ve/veya posta Office Inn tarafından sizin için muhafaza edilir ancak başka bir adrese yönlendirme yapamayacaktır. Tarafınızdan/şirket yetkilinizden yazılı veya e-mail yoluyla onay verilmeksizin söz konusu kargo, posta 3. şahıslara teslim edilmeyecektir. Yine kargo ve/veya postanız durumun gerektirdiği hallerde Office Inn tarafından açılabilecektir.
 • Tarafınıza “karşı ödemeli” gelen kargo ve/veya postalarınızın alınabilmesi için Office Inn’e 100-TL avans ödemeniz gerekecektir (kargo ve kurye masrafları ekstradır).
 • Tarafınıza gelen kargo ve/veya postalarınızın ebatları maksimum 50x50x50 cm³ olmalıdır. Belirtilen ebatların üzerindeki kargo ve/veya postalarınız Office Inn tarafından teslim alınamayacaktır.
Ø Ücretsiz internet imkanı sağlanacaktır.
Ø Ayda randevu şartlı 10 saat toplantı odası kullanım hakkı verilecektir.
Ø Resepsiyon, self servis olarak çay ve kahve sunumu yapılacaktır.
Ø Sizi arayan kişilerin Office Inn’e belirtmiş olduğunuz e-mail adresinize bildirilmesi.
Ø Talebiniz doğrultusunda özel kullanımınız için telefon ve/veya faks alım hattına sahip olabilirsiniz. Bu doğrultuda bir talebiniz olması durumunda, Office Inn’e hat başına 200- TL avans ödemeniz gerekecektir. Ayrıca telefon/faks fatura ödemeleri de tarafınızca gerçekleştirilecektir.
 • Özel kullanımınız için telefon ve/veya faks numarası edinilmesi durumunda, resepsiyon hizmetinde Office Inn’in belirlediği tipte kablosuz  IP telefon kullanmanız gerekmektedir.Kablo hattı çekilmesi teklif edilemez.
 • Office Inn tarafından sunulan telefon ve/veya faks hizmetlerini de bedeli karşılığında kullanabilirsiniz.
2- Fiyat Listesi; 
Ø Office Inn tarafından sunulan hizmet bedelleri; www.office-inn.com adresinde mevcuttur. Ayrıca belirtilen bir takım hizmetlerde, Office Inn üyesine %50 indirim yapılmaktadır. Office Inn, www.office-inn.com sitesinde yayınladığı ücretlerde, indirim geçerlilik süresinde ve/veya oranlarında tek taraflı olarak değişiklik yapma hak ve yetkisine sahiptir.
EK-3 : Office Inn Alanı Kullanım Kuralları Listesi 
1- Office Inn içerisinde çalışanlara rahatsızlık verecek şekilde ses çıkarılamaz ve yüksek sesle konuşulamaz.
2- 5727 Sayılı kanun gereğince tütün mamulleri kullanılamaz ve kullandırılamaz.
3- Office Inn içerisine yemek, meyve ve/veya kabuklu yiyecekler getirilemeyecek ve tüketilemeyecektir.
4- “Açık” ofis bölümlerinde ziyaretçiler günde 1 defa ve 1 saati aşmamak kaydıyla misafir edilebilir. “Hazır” kapalı ofislerde bu yönde bir kısıtlama yapılmayacaktır.
5- Görüşme ve toplantılar, “Toplantı Odasında” yapılmalıdır.
6- Office Inn’e ait e-mail adresi, telefon numaraları ve faks ve telefon makinaları kullanılamayacak, 3. şahıslarla paylaşılamayacaktır. Yine bu iletişim bilgileri içeren hiçbir baskılı doküman hazırlanamayacak, medya, internet ortamlarında kullanılamayacaktır. Aksi durumlarda Office Inn’in tazminat hakkı saklı tutulmuştur.
7- Office Inn tarafından hazırlanan genel ofis tabelasının dışında, özel bir tabela bulundurulamayacaktır.
8- Office Inn çalışma saatleri dışında, özel eşyalar Office Inn’de bulundurulamayacaktır.
 
 
EK-4 : Müşteriye Ait Demirbaşlar Listesi 
1- 
2- 
3- 
4- 
EK-5 : Müşteriden, Müşterek ve Müteselsil Kefilden İstenilen Belgelerin Listesi 
Gerçek Kişiler için;
 1. İkametgah ilmühaberi
 2. Nüfus cüzdanı sureti
 3. İlk 3 aylık Kira bedelinin havale dekontu
 4. Fatura bilgileri (TC kimlik no)
 5. Araç plaka bilgisi ve ruhsat fotokopisi
 6. Müşterinin faturalı cep telefon numarası ve faturası
 7. SGK hizmet döküm cetveli
Tüzel Kişiler için;
 1. Şirket imza sirküleri sureti
 2. Genel müdür nüfus cüzdanı sureti
 3. Genel müdür nüfus cüzdanı sureti (nüfus müdürlüğünden alınmalı)
 4. Vergi levhası
 5. Şirket sicil gazetesi (faaliyet alanı)
 6. Fatura bilgileri (Vergi dairesi & No)
 7. İlk 3 aylık Kira bedelinin havale dekontu
 8. Çalışanların sigorta bildirgesi
 9. Çalışanların nüfus cüzdan suretleri
 10. Ofisi aktif kullanacak ise şirketine ait tel ve faks
 11. Araç plaka bilgisi ve ruhsat fotokopisi
 12. Sözleşmeyi imzalayan yetkilinin imza sirküleri
 13. Yetkilinin faturalı cep telefon numarası ve faturası
EK-6: Özel Şartlar 
1- Müşteri, işbu Sözleşme ile kullanmaya başladığı; “İstanbul Outlet Park Avm Cumhuriyet Mahallesi, D100 Karayolu Sokak , Dış kapı No:374 Office-inn Ofisi Kat:2 İç Kapı No:64,65,66,67,68,69  34500  Büyükçekmece – İstanbul” adresini ilk 6 (altı) ay boyunca değiştirmeyeceğini peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder.
2- Resmi olarak şirket kapanışı veya iflası gibi durumlarda Sözleşme tek taraflı derhal feshedilecektir.
3- Ofis içerisinde bulunan tüm demirbaşlar Office Inn Hala Sayed Kısıkçılar Şirketi envanterine kayıtlıdır, müşterinin haciz veya iflas gibi işlemlere maruz kalması halinde, ilgili demirbaşlar haciz edilemez. Müşteri haciz veya iflas gibi işlemlere maruz kalması halinde Office Inn Hala Sayed Kısıkçılar Şirketi işbu Sözleşmeyi derhal ve tek taraflı olarak fesh eder.
4-Müşteri , EK-5'te adı geçen belgeleri ,satın alma tarihinde Office Inn'e teslim etmez ise, Office Inn Hala Sayed Kısıkçılar Şirketi işbu Sözleşmeyi derhal ve tek taraflı olarak fesh eder.

Gizlilik Politikası

 
Bu gizlilik ilkeleri OFFICE INN tarafından, OFFICE INN’nın gizlilik konusundaki sorumluluklarının tesbiti için hazırlanmıştır. Aşağıdaki maddeler www.office-inn.com web sitesi üzerindeki bilgi toplama ve dağıtımı işlemlerinin kurallarını içermektedir.
IP adresinizi sunucularımızdaki sorunların giderilmesi ve İnternet sitemizi yönetmek için kullanacağız. IP adresiniz, sizi ve alışveriş sepetinizi tanımak ve açık demografik bilgilerinizin toplanması için kullanılacaktır.
Sitemizde alışveriş sepetinizin takibi ve aynı reklamların ardarda görülmesinin engellenmesi için Cookie’lerden yararlanılmaktadır. Cookie’lerden size ilgi alanlarınız doğrultusunda içerik sunulması ve tekrar tekrar şifre girmemeniz için şifrenizin saklanması gibi konularda yararlanılmaktadır.
OFFICE INN, www.office-inn.com adresinde yer alan bağlantıların gizlilik politikaları ve içeriklerinden sorumlu değildir.
Sitede bir kayıt formu bulunuyorsa aşağıdaki metinden yararlanılabilir;
Sitemizin kayıt formunda kullanıcılarımız, iletişim bilgilerini (isim, adres, telefon, e-posta adresi ......gibi), istatiksel bilgilerini (yaş, yıllık gelir gibi), finansal bilgilerini (kredi kartı bilgileri, hesap numarası) ve kişiye özel bilgilerini (vergi numarası, kimlik numarası.... vb.) girmelidir.
Bu formda aldığımız iletişim bilgilerini kullanıcılarımıza, firmamız ve tarafımızca belirlenen firmalar hakkında bilgi ve kampanya haberleri ve materyallerini göndermek için kullanmaktayız. İletişim bilgileri ayrıca kullanıcılarımızla iletişime geçmemiz gerektiğinde kullanılacak ve kullanıcımızla iletişime geçmek isteyen diğer firmalarla paylaşılacaktır.
Kullanıcılarımız isteklerine bağlı olarak sistemimizden kayıtlarını sildirebilirler.
Alınan finansal bilgiler satın alınan ürün ve hizmetlerin bedelinin tahsil edilmesinde ve diğer gerek duyulan durumlarda kullanılacaktır.
Kişiye özel bilgiler kullanıcılarımızın sisteme girişlerinde ve diğer gerektiği durumlarda kişinin kimliğinin doğrulanmasında kullanılacaktır. İstatistiki bilgiler ve profil bilgileri ayrıca sitemizin içinde de toplanmaktadır. Bu bilgileri istenilen tüm durumlarda kullanılabilir. Bu bilgiler ziyaretçi hareketlerinin izlenmesi, kişiye özel içerik sağlanması durumlarında kullanılacak, ayrıca tarafımızca belirlenen diğer firmalarla da paylaşılacaktır. Bu paylaşım reklam veren kuruluşla yapılan anlaşmalar çerçevesinde gerçekleşecektir.
Sitede bir sipariş formu bulunuyorsa aşağıdaki metinden yararlanılabilir;
Sitemizin sipariş formunda kullanıcılarımız, iletişim bilgilerini (isim, adres, telefon, e-posta adresi gibi), istatiksel bilgilerini (yaş, yıllık gelir gibi), finansal bilgilerini (kredi kartı bilgileri, hesap numarası) ve kişiye özel bilgilerini (anne kızlık soyadı, vergi numarası, kimlik numarası) girmelidir.
Bu formda aldığımız iletişim bilgilerini kullanıcılarımıza, firmamız ve tarafımızca belirlenen firmalar hakkında bilgi ve kampanya haberleri ve materyallerini göndermek için kullanmaktayız.
İletişim bilgileri ayrıca kullanıcımızla iletişime geçmemiz gerektiğinde kullanılacak ve kullanıcımızla iletişime geçmek isteyen diğer firmalarla paylaşılacaktır.
Kullanıcılarımız isteklerine bağlı olarak sistemimizden kayıtlarını sildirebilirler.
Alınan finansal bilgiler satın alınan ürün ve hizmetlerin bedelinin tahsil edilmesinde ve diğer gerek duyulan durumlarda kullanılacaktır.
Kişiye özel bilgiler kullanıcılarımızın sisteme girişlerinde ve diğer gerektiği durumlarda kişinin kimliğinin doğrulanmasında kullanılacaktır. İstatistiki bilgiler ve profil bilgileri ayrıca sitemizin içinde de toplanmaktadır.
Bu bilgileri istenilen tüm durumlarda kullanılabilir.
Bu bilgiler ziyaretçi hareketlerinin izlenmesi, kişiye özel içerik sağlanması durumlarında kullanılacak, ayrıca tarafımızca belirlenen diğer firmalarla da paylaşılacaktır. Bu paylaşım reklam veren kuruluşla yapılan anlaşmalar çerçevesinde gerçekleşecektir.
Sitede bir online anket formu bulunuyorsa aşağıdaki metinden yararlanılabilir;
Sitemizin online anket formunda kullanıcılarımız, iletişim bilgilerini (isim, adres, telefon, e-posta adresi gibi), istatistiksel bilgilerini (yaş, yıllık gelir gibi), finansal bilgilerini (kredi kartı bilgileri, hesap numarası) ve kişiye özel bilgilerini (anne kızlık soyadı, vergi numarası, kimlik numarası) girmelidir.
Bu formda aldığımız iletişim bilgilerini kullanıcılarımıza, firmamız ve tarafımızca belirlenen firmalar hakkında bilgi ve kampanya haberleri ve materyallerini göndermek için kullanmaktayız.
İletişim bilgileri ayrıca kullanıcımızla iletişime geçmemiz gerektiğinde kullanılacak ve kullanıcımızla iletişime geçmek isteyen diğer firmalarla paylaşılacaktır.
Kullanıcılarımız isteklerine bağlı olarak sistemimizden kayıtlarını sildirebilirler.
Alınan finansal bilgiler satın alınana ürün ve hizmetlerin bedelinin tahsil edilmesinde ve diğer gerek duyulan durumlarda kullanılacaktır. Kişiye özel bilgiler kullanıcılarımızın sisteme girişlerinde ve diğer gerektiği durumlarda kişinin kimliğinin doğrulanmasında kullanılacaktır.
İstatistiki bilgiler ve profil bilgileri ayrıca sitemizin içinde de toplanmaktadır. Bu bilgileri istenilen tüm durumlarda kullanılabilir. Bu bilgiler ziyaretçi hareketlerinin izlenmesi, kişiye özel içerik sağlanması durumlarında kullanılacak, ayrıca tarafımızca belirlenen diğer firmalarla da paylaşılacaktır. Bu paylaşım reklam veren kuruluşla yapılan anlaşmalar çerçevesinde gerçekleşecektir.
Sitede yarışma formu bulunuyorsa aşağıdaki metinden yararlanılabilir;
Sitemizde çeşitli yarışmalar düzenlenmektedir. Yarışma katılım formunda kullanıcılarımız, iletişim bilgilerini (isim, adres, telefon, email adresi gibi), istatistiksel bilgilerini (yaş, yıllık gelir gibi), finansal bilgilerini (kredi kartı bilgileri, hesap numarası) ve kişiye özel bilgilerini (anne kızlık soyadı, vergi numarası, kimlik numarası) girmelidir.
Bu formda aldığımız iletişim bilgilerini kullanıcılarımıza, firmamız ve tarafımızca belirlenen firmalar hakkında bilgi ve kampanya haberleri ve materyallerini göndermek için kullanmaktayız.
İletişim bilgileri ayrıca kullanıcımızla iletişime geçmemiz gerektiğinde kullanılacak ve kullanıcımızla iletişime geçmek isteyen diğer firmalarla paylaşılacaktır.
Kullanıcılarımız isteklerine bağlı olarak sistemimizden kayıtlarını sildirebilirler.
Alınan finansal bilgiler satın alınana ürün ve hizmetlerin bedelinin tahsil edilmesinde ve diğer gerek duyulan durumlarda kullanılacaktır.
Kişiye özel bilgiler kullanıcılarımızın sisteme girişlerinde ve diğer gerektiği durumlarda kişinin kimliğinin doğrulanmasında kullanılacaktır.
İstatistiki bilgiler ve profil bilgileri ayrıca sitemizin içinde de toplanmaktadır. Bu bilgiler istenilen tüm durumlarda kullanılabilir. Bu bilgiler, ziyaretçi hareketlerinin izlenmesi, kişiye özel içerik sağlanması durumlarında kullanılacak, ayrıca tarafımızca belirlenen diğer firmalarla da paylaşılacaktır. Bu paylaşım reklam veren kuruluşla yapılan anlaşmalar çerçevesinde gerçekleşecektir.
Sitemizdeki reklam alanlarının pazarlanması konusunda bir reklam pazarlama kuruluşu ile çalışmaktayız. Firmanın burada yayınlayacağı reklamlar cookie içerebilir. Kendi sayfalarımızda da Cookie’ler yer almasına rağmen, reklamlarda kullanılan cookie’lerin içeriği reklam firması tarafından toplanır ve bu bilgiye firmamızın erişimi yoktur.
Bazı kullanıcı bilgileri sitemize reklam veren kuruluşlarla paylaşılmaktadır.
Sitede forum, mesaj panosu vs. bulunuyorsa aşağıdaki metinden yararlanılabilir;
Halka Açık Forumlar
Sitemiz içerisinde kullanıcıların serbestçe kullanabilecekleri sohbet odaları, forumlar, mesaj panoları ve haber grupları bulunmaktadır. Burada verilen bilgilerin halka açık bilgiler haline geldiği unutulmamalıdır. Bu alanlarda kişisel bilgilerinizi verirken bu hususu göz önünde bulundurmanız gerekmektedir.
Güvenlik
Sitemizde bilgi kaybını, bilginin izin verilmeyen kullanımını ve izinsiz değiştirilmesini engellemek için firmamızca bazı güvenlik önlemleri uygulanmaktadır.
Bilgi Birleştirilmesi
Sitemizde verdiğiniz bilgilerinizle üçüncü partilerden alınan bilgiler birleştirilmektedir.
Kullanıcılarımız siteye kayıt bıraktıkları her noktada, irtibat bilgilerinin firmamız veya tarafımızca belirlenen firmalar tarafından kullanılıp kullanılamayacağını belirtebilirler. Kullanıcılarımızın bu konuda yaptıkları seçimi her zaman değiştirme hakkı vardır.
İsteğine bağlı olarak kullanıcı siteye kaydını iptal ederek kendi bilgilerini veritabanımızdan sildirtebilir.
Düzeltme / Yenileme
Kullanıcılarımız sitemizde kayıtlı olan tüm bilgilerini dilediğinde değiştirme hakkına sahiptir.
Tüm Sorularınız İçin
E-posta Adresi :info@office-inn.com
Web Sitesi Adresi : http://www.office-inn.com
Mektup Adresi : Cumhuriyet Mah. D-100 Karayolu Sok. No:374/64 Büyükçekmece-İstanbul
Telefon Numarası : 444 3 117
 

Fesih/ iptal / iade koşulları:

HİZMET İPTALİ VE İADE KOŞULLARI
1. Gerek Sözleşme gerekse de EK’leri ana Sözleşmedeki Sözleşme bitiş tarihinde hiçbir bildirime gerek kalmaksızın kendiliğinden münfesih olacaktır.
2. Müşteri’nin gerek Sözleşmeden gerekse de Ek’lerinden doğan yükümlülük ve taahhütlerini yerine getirmemesi halinde Office Inn’in Müşteri’ye yapacağı tek taraflı bildirimle ayrıca bir ihbar, ihtar ve/veya mahkeme kararına gerek olmaksızın işbu Sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. İşbu Sözleşmenin tak taraflı feshi halinde Müşteri, Office Inn’in Sözleşmenin feshi nedeniyle uğradığı; menfi müspet tüm zararları, Office Inn tarafından yapılacak bildirimle nakden ve defaten tazmin edecektir.
3. Müşteri, kendi isteği ile ya da isteği dışında iflas, iflas erteleme, tasfiye hali, konkordato ya da kayyum tayini ile ilgili prosedürlere konu olur ya da aleyhine aciz vesikası alınır ya da faaliyetlerini fiili olarak durdurur yahut faaliyet konusunu esaslı olarak değiştirir veya mal varlığının tümünü ya da önemli bir bölümünü elden çıkarırsa Office Inn yapacağı bir bildirimle Sözleşmeyi tazminatsız tek taraflı olarak feshedebilir.
4. Müşteri, işbu Sözleşme ile kullanmaya başladığı; “İstanbul Outlet Park Avm Cumhuriyet Mahallesi, D100 Karayolu Sokak , Dış kapı No:374 Office-inn Ofisi Kat:2 İç Kapı No:64,65,66,67,68,69  34500  Büyükçekmece İstanbul” adresini ilk 6 (altı) ay boyunca değiştirmeyeceğini peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder.
5.Resmi olarak şirket kapanışı veya iflası gibi durumlarda Sözleşme tek taraflı derhal feshedilecektir.
6.Ofis içerisinde bulunan tüm demirbaşlar Office Inn Hala Sayed Kısıkçılar Şirketi envanterine kayıtlıdır, müşterinin haciz veya iflas gibi işlemlere maruz kalması halinde, ilgili demirbaşlar haciz edilemez. Müşteri haciz veya iflas gibi işlemlere maruz kalması halinde Office Inn Hala Sayed Kısıkçılar Şirketi işbu Sözleşmeyi derhal ve tek taraflı olarak fesh eder.
7.Müşteri , Hizmet sözleşmesi EK-5'te adı geçen belgeleri ,satın alma tarihinde Office Inn'e teslim etmez ise, Office Inn Hala Sayed Kısıkçılar Şirketi işbu Sözleşmeyi derhal ve tek taraflı olarak fesh eder.
8. Office Inn bünyesinde bulunan demirbaşlar ve ofis ekipmanları, “Hala Sayed Kısıkçılar Şti.” envanterine kayıtlıdır. Müşteri’nin maruz kaldığı ya da kalacağı hiçbir idari, hukuki, v.s. prosedürler (haciz, iflas, v.s.) nedeniyle; 3. şahıslar demirbaş ve ekipmanlar üzerinde hiçbir kayıt ve şart altında hak iddia edemeyeceklerdir. Aksi durumda Office Inn maruz kalacağı doğrudan ya da dolaylı; doğmuş ya da doğacak zararlarından dolayı Müşteri’ye rücu ederek; işbu Sözleşmeyi derhal ve tek taraflı feshedebilecektir.
9.Müşteri, gerek Sözleşmede gerekse de Ek’lerde aksi belirlenmedikçe ofisi sadece iş yeri olarak kullanacak olup başka herhangi bir amaçla ve/veya gayri yasal işlemlerde kullanamaz. Aksi takdirde Office Inn işbu Sözleşmeyi herhangi bir ihbar/ihtar veya başka bir merasime gerek olmaksızın tek taraflı olarak tazminat ödemeksizin feshetme hakkına sahiptir.
10.Müşteri, ofis alanını kullanırken, gerek kendisinin gerek çalışanlarının ve gerekse ziyaretçilerinin, bina yönetim kurallarına ve işbu Sözleşme EK 4’de tanımlanan “ofis alanı kullanım kuralları”na ve de güvenlik tedbirlerine mutlak riayet etmeyi/etmelerini sağlamayı beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşteri’nin ve sorumlu olduğu diğer kişilerin (misafir, personel, v.s.) aksi yöndeki hal ve davranışları durumunda Office Inn tarafından Müşteri’ye yazılı ihtarda bulunulur ancak tekrarlayan olaylarda Office Inn Sözleşmeyi tazminatsız olarak tek taraflı feshedebilecektir.
11.Müşteri, Office Inn tarafından hizmetine sunulan netbook, notebook, internet, vs ağlarda yolsuzluk, donanımda, yazılımda, mekaniklerde değişiklik yapmayacağını, verilerin kaybına ve/veya hasarlarına sebebiyet vermeyeceğini, yine kullanımına sunulan hizmetleri ahlaksız, yasadışı amaçlar için kullanmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. Office Inn, Müşteri’nin ahlaksız, etik olmayan, yasadışı veya hileli iş uygulamalarından şüphelenmek için bir nedeni olması durumunda işbu Sözleşmeyi derhal ve tazminatsız feshetme hak ve yetkisine sahiptir.
12.Müşteri, gerek Sözleşmenin süresi sonunda münfesih olması durumunda gerekse Taraflarca Sözleşme ve eklerinin herhangi bir sebeple feshedilmesi durumunda ya da Müşteri tarafından verilmiş bir tahliye taahhütnamesinin bulunması halinde yargı merciinden alınmış tahliye kararı nedeniyle ilgili tüm kurum, kuruluş, v.s muhataplarına adresinin işbu Sözleşme’nin 1 (bir)’inci maddesi belirtilen adres olmadığını bildirmekle yükümlüdür. Yine Office Inn’ de gerekli gördüğü takdirde, Müşteri’nin mevcut adreste faaliyetinin sona erdiğine dair, ilgili resmi kurum, kuruluş ve makamlara yazılı açıklamada bulunabilir.
13.Müşteri, gerek Sözleşmenin süresi sonunda münfesih olması durumunda gerekse Taraflarca Sözleşmenin ve eklerinin herhangi bir sebeple feshedilmesi durumunda ya da Müşteri tarafından verilmiş bir tahliye taahhütnamesinin bulunması halinde yargı merciinden tahliye kararı alınması halinde derhal yasal adresini Office Inn adresinden taşıyacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. Aksi halde Müşteri, Office Inn’e Sözleşmede kararlaştırılan aylık kira bedellini yasal adresini taşıyana kadar hiçbir itiraz ileri sürmeksizin ödemeye devam edecektir.
14.İş bu sözleşme Müşteri'nin yasal adresini taşıdığını kanıtlayan bir belgeyi Office Inn e sunması halinde sona erer.
 
 

viagra suomi viagra pillen cialis kopen priligy bestellen levitra kopen viagra apotheek cialis kopen cialis prijs viagra voor vrouwen viagra pil viagra bestellen viagra vrouwen kamagra oral jelly kamagra bestellen levitra bestellen viagra prijs cialis norge viagra pris cialis generico cialis billigt kamagra pris viagra sverige cialis sverige viagra billigt kamagra gel cialis pris

viagra suomi viagra pillen cialis kopen priligy bestellen levitra kopen viagra apotheek cialis kopen cialis prijs viagra voor vrouwen viagra pil viagra bestellen viagra vrouwen kamagra oral jelly kamagra bestellen levitra bestellen viagra prijs cialis norge viagra pris cialis generico cialis billigt kamagra pris viagra sverige cialis sverige viagra billigt kamagra gel cialis pris